Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze navolgende algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lecture                                                                                              Lecture BV, dan wel haar rechtsopvolgers, haar rechtsopvolgers, haar dochtervennootschappen en/of elke andere aan Lecture BV gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

Opdrachtgever                                                                                                  Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten wordt gesloten.

Offerte                                                                                              De door Lecture gedane Offerte voor het leveren van Diensten.

Overeenkomst                                                                                  Elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lecture tot het ontwikkelen en leveren van Diensten.

Diensten                                                                                            De door Lecture te ontwikkelen en te diensten op het gebied van spreken in het openbaar, vertegenwoordiging van academici en inspiratie van werknemers van Opdrachtgevers.

Partijen                                                                                             Lecture en Opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden                                                                                  Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Persoonsgegevens                                                                                             Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Verwerking                                                                                                       Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene                                                                                                        Geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.

Datalek                                                                                             Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, zijnde een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Toezichthoudende autoriteit                                                            Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 2: Algemene Voorwaarden

1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke Offerte van Lecture en elke Overeenkomst met Lecture. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.lecture.nl/algemene-voorwaarden

2.      Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever gelden uitsluitend voor zover Lecture deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

3.      Lecture is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

4.      De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en Offertes vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

5.      Lecture zal de wijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever bekendmaken.

6.      Indien in deze Algemene Voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Lecture worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen voor de, in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, door Lecture eventueel ingeschakelde derden.

7.      Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) in overleg met Partijen worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt, onverminderd het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek.

8.      De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever ingeschakelde derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes

1.      Lecture kan op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke Offerte verstrekken voor de levering van haar Diensten. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Is de Offerte niet binnen deze periode aanvaard, dan is zij komen te vervallen.

2.      Opdrachten volgende uit de Offertes moeten door de Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Lecture een aanvang maakt met de uitvoering van de Overeenkomst, dan zal de inhoud van de Offerte als overeengekomen gelden.

3.      Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Overschrijdingen zullen vooraf aan Opdrachtgever worden gemeld en alleen na schriftelijke toestemming van Partijen tot de Overeenkomst behoren.

4.      Wijzigingen met betrekking tot de overeengekomen ontwikkeling en/of levering van Diensten van Lecture moeten tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Lecture. Wijzigingen zijn pas van kracht, wanneer zij door Lecture uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

5.      Indien Lecture op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting een indicatieve strekking hebben en kunnen daar geen rechten aan worden ontleend, tenzij Lecture daar een uitdrukkelijke garantie op afgeeft. Datzelfde geldt indien kosten van derden onderdeel uitmaken van een gespecificeerde Offerte. Desgewenst kan Lecture namens Opdrachtgever Offertes aanvragen.

6.      Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

7.      Een Overeenkomst wordt uitsluitend geacht tot stand te zijn gekomen met Lecture en niet met één van de medewerkers van Lecture afzonderlijk.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1.      Bij de uitvoering van de Overeenkomsten zal Lecture zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich hierbij ten behoeve van Opdrachtgever maximaal inspannen voor het best te behalen resultaat.

2.      Een door Lecture opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Lecture is, ook bij een opgegeven termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

3.      Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van Overeenkomst, kan Lecture bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door Lecture in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met de Opdrachtgever worden bepaald. Lecture zal hierbij vanzelfsprekend zorgvuldig handelen.

4.      Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door Lecture mogelijk te maken. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van de adequate faciliteiten opdat Partijen het maximale uit de Dienst kunnen halen. Opdrachtgever garandeert dat deze faciliteiten voldoen aan professionele kwaliteit en tijdig zijn opgesteld. Onder faciliteiten wordt onder meer verstaan adequate geluidsapparatuur, microfoon, audiovisuele faciliteiten, schermen, beamer, katheder, licht en zonodig een podium.

5.      Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde materialen en gegevens niet tijdig aan Lecture zijn verstrekt, heeft Lecture het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.      Opdrachtgever geeft Lecture alle ondersteuning, begeleiding, informatie, gegevens en documenten die nodig mocht zijn ter uitvoering van de Diensten.

7.      Opdrachtgever verplicht zich om geen vergelijkbare opdracht bij anderen neer te leggen tijdens de duur van deze Diensten.

8.      Partijen hebben regelmatig overleg en evalueren de Diensten ook tussentijds, in ieder geval iedere maand. Als de Dienst niet aan de overeengekomen eisen voldoet, is Lecture als Opdrachtgever dat verlangt, verplicht om aanvullingen en correcties aan te brengen. Een dergelijke situatie is onvoldoende reden voor Opdrachtgever om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij Lecture na herhaald verzoek daartoe gedurende meer dan 4 weken niet aan het verlangen van Opdrachtgever tegemoetkomt.

9.      Indien Opdrachtgever in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op het leveren van de Dienst, zal Opdrachtgever Lecture daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de planning aan te passen.

10.    De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht. Partijen hebben niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst of een privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking te laten ontstaan.

Artikel 5: Intellectuele- en Industriële Eigendomsrechten

1.      Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele- en industriële eigendom, waaronder in ieder geval, edoch niet uitsluitend wordt verstaan, alle portretrechten, auteursrechten, naburige rechten, databankenrechten, merkenrechten, modellenrechten en octrooien, komen uitsluitend toe aan Lecture, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en Opdrachtgever erkent dit ook, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.      Voor zover het intellectuele of industriële eigendomsrechten betreft waar een registratieplicht op rust, dan zullen deze uitsluitend op naam van Lecture geregistreerd worden en is uitsluitend Lecture daartoe bevoegd, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3.      De Overeenkomst ziet op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel- en industrieel eigendomsrecht van de Diensten van Lecture op Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt voor zover noodzakelijk voor de levering van de Diensten uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van door Opdrachtgever daadwerkelijk gebruikte Diensten. Voor zover Lecture in het kader van de Overeenkomst Diensten ontwikkelt die niet door Opdrachtgever gebruikt worden, blijven deze Diensten buiten het gebruiksrecht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging of openbaarmaking van deze Diensten of materialen is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ander overeengekomen. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik overeenkomstig het in de Overeenkomst bepaalde is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet (sub)licentieerbaar aan derden, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel. De duur van de licentie wordt in de Overeenkomst bepaald.

4.      Voor zover ten behoeve van de Diensten licenties van derden zijn verkregen, gelden de licentievoorwaarden van deze derden. De licentievoorwaarden van Lecture zullen in dat geval dienovereenkomstig worden aangepast.

5.      Lecture mag zich telkens verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van haar werken, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Lecture of aan haar waarde in deze hoedanigheid.

6.      Lecture heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de onbeperkte vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

7.      De in het kader van de Overeenkomst door Lecture tot ontwikkelde Diensten, waaronder in ieder geval, edoch niet uitsluitend, wordt verstaan: presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Lecture, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

8.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten vast te leggen op audio- of audiovisuele dragers of de Diensten te streamen via interne en/of externe media, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lecture.

9.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan om journalisten of overige leden van de pers toe te laten tijdens de Diensten.

10.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de naam en/of beeltenis van sprekers van Lecture te gebruiken in publicitaire uitingen.

11.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de naam en/of beeltenis van sprekers van Lecture of Diensten te verbinden aan promotionele doeleinden of anderszins, anders dan ter interne promotionele doeleinden uitsluitend voor de werknemers van Opdrachtgever.

12.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om presentaties, andere materialen en/of (elektronische) bestanden die aan Opdrachtgever verstrekt worden ten behoeve van de Diensten openbaar te maken of te reproduceren, anders dan ten behoeve van de Diensten en nimmer openbaar maken en/of te verveelvoudigen op een wijze dat het buiten de kring van werknemers beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 6: Honorarium

1.      Opdrachtgever komt met Lecture overeen dat zij een abonnement neemt op de Diensten voor een bepaalde termijn. Voor dit abonnement is Opdrachtgever aan Lecture aan maandbedrag verschuldigd.

2.      Naast het overeengekomen honorarium in de Overeenkomst dienen ook de out of pocket kosten, die Lecture voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt, vergoed te worden.  Een en ander met uitzondering van vervoerskosten in Nederland van de sprekers. Deze blijven voor rekening van Lecture.

3.      De door Lecture gehanteerde en geoffreerde tarieven zijn gebaseerd op prijzen en (kostbepalende) voorwaarden zoals die bij Lecture bekend waren ten tijde van het opstellen van de Offerte. Voor zover de prijzen en voorwaarden tussen voornoemd moment en moment van levering van de Diensten met meer dan 10% veranderen in het nadeel van Lecture, zal Lecture met Opdrachtgever overleggen en in redelijkheid hierover nieuwe tariefafspraken maken.

4.      Lecture is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks aan te passen middels de jaarlijkse inflatiecorrectie, zoals bepaald door het CBS.

5.      Indien Lecture extra werkzaamheden dient te verrichten door een, door de Opdrachtgever bepaalde, uitbreiding en/of wijziging van de Overeenkomst, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht een eventuele vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door Lecture gehanteerde tarieven voor méérwerk.

6.      Opdrachtgever zal voorafgaand aan het leveren van de Dienst Lecture informeren over het aantal personen dat een Dienst zal bijwonen. Bij overschrijding kan Lecture nadere financiële voorwaarden verbinden aan de Dienst overeenkomstig het bepaalde in lid 5.

7.      Opdrachtgever vergoedt daarnaast de kosten van Lecture zoals de kosten van het inschakelen van derden, reiskosten, parkeerkosten en andere onkosten, mits die door Lecture redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met de opdracht en op basis van overgelegde facturen en daarop betrekking hebbende bewijsstukken en dit op voorhand, schriftelijk door de opdrachtgever is bevestigd.

Artikel 7: Facturering

1.      De te berekenen vergoedingen en bedragen in deze Algemene Voorwaarden zijn in Euro’s en luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.      Lecture heeft het recht haar honorarium maandelijks, aan het begin van de maand, in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

3.      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.      Opdrachtgever verricht de aan Lecture verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Lecture heeft verstrekt.

5.      Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst door de overheid en/ of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is Lecture gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

6.      Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsschade verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente, zoals bepaald in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

7.      Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de geleverde Diensten te gebruiken en komt elke aan de Opdrachtgever verstrekte licentie in het kader van de Overeenkomst te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

8.      Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. De buitengerechtelijke incasso kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-- (honderdvijftig euro).

9.      Lecture kan, zonder in schuldeisersverzuim te raken, de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de buitengerechtelijke kosten worden voldaan.

10.    Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke juridische kosten te vergoeden.

Artikel 8: Opschorting

1.      Lecture heeft bij elke toerekenbare tekortkoming in de naleving van de verplichtingen door Opdrachtgever uit de Overeenkomst, het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder het verstrekken van een licentie aan Opdrachtgever, een en ander onverminderd haar overige opschortingsrechten en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding. 

2.      Lecture is gerechtigd al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft ten aanzien van de deugdelijke en/ of tijdige naleving van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

1.      Opdrachtgever garandeert Lecture dat er redelijkerwijs alles aan zal worden gedaan dat de aan Lecture ter beschikking gestelde materialen vrij van gebreken (waaronder virussen) zijn.

2.      Opdrachtgever vrijwaart Lecture voor elke aansprakelijkheid inzake het overbrengen van computervirussen. Lecture zal geregeld de door haar in gebruik zijnde materialen controleren op computervirussen en deze trachten te voorkomen, dan wel verwijderen. Wanneer blijkt dat er een gerede kans is geweest op overdracht van computervirussen op systemen van Opdrachtgever, zal Lecture dit met spoed aan Opdrachtgever kenbaar maken. Dezelfde informatieplicht rust op Opdrachtgever.

3.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de feitelijke inhoud van de ontwikkelde en geleverde Diensten wanneer en voor zover deze door Opdrachtgever zijn goedgekeurd en vrijwaart Lecture voor alle aanspraken van derden ter zake hiervan.

4.      Opdrachtgever vrijwaart Lecture voor aanspraken van rechthebbenden (waaronder collectieve rechtenorganisaties) met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

5.      Opdrachtgever vrijwaart Lecture en/of de door Lecture in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de ontwikkelde en geleverde Diensten.

6.      Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van Lecture dan wel van de sprekers in de uitoefening van de Diensten, die door Opdrachtgever worden beheerd in het kader van het leveren van de Diensten.

Artikel 10: Duur, beëindiging en ontbinding

1.      De Overeenkomst tussen Lecture en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode, die niet tussentijds opzegbaar is. Na verloop van deze oorspronkelijk vermelde periode, zal de Overeenkomst worden voortgezet voor onbepaalde tijd. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de Overeenkomst worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.      Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide Partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, tegen het einde van de maand, met inachtneming van een één maand.

3.      De Overeenkomst zal van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, zijn beëindigd indien Lecture aangetekend schrijven opzegt in de navolgende gevallen:

a.      Indien Opdrachtgever ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 5 werkdagen na sommatie alsnog aan zijn contractuele verplichtingen – anders dan betalingsverplichtingen – te voldoen;

b.      Met onmiddellijke ingang: indien Opdrachtgever in verzuim is voor wat betreft verschuldigde vergoedingen aan Lecture te voldoen;

c.       Met onmiddellijke ingang: bij aanvraag van faillissement, surseance van betaling van de Opdrachtgever en/ of het toepasselijk verklaren van de schuldsaneringsregeling op de Opdrachtgever;

d.      Met onmiddellijke ingang: bij ontbinding van de Opdrachtgever als zijnde rechtspersoon.

4.      Ingeval van tussentijdse beëindiging door een der Partijen, zullen de vorderingen van Lecture op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en heeft Lecture het recht om van Opdrachtgever volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Voor zover het gaat om een overeenkomst voor bepaalde tijd en de Overeenkomst wordt beëindigd op wat voor manier en om welke reden dan ook, dan is Lecture gerechtigd het volledig overeengekomen honorarium voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te eisen van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Lecture om volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

5.      Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, vervallen alle uit hoofde van de Overeenkomst eventueel aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten terzake de intellectuele en industriële eigendom zoals verwoord in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden en heeft Lecture het recht om Opdrachtgever te verzoeken het gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en te verzoeken alle documenten en materialen die verband houden met de Diensten aan Lecture te retourneren, aan welk verzoek Opdrachtgever onmiddellijk gehoor zal geven.

6.      Indien de Overeenkomst door Lecture wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Overeenkomst wordt voortgezet, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

7.      De schadevergoeding bedoeld in lid 4 en 6 van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Lecture op eigen naam voor de uitvoering van de Overeenkomst aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30 % van de in de Offerte opgenomen totale prijsopgave.

8.      Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te beëindigen.

Artikel 11: Geheimhouding

1.      Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, waaronder bedrijfs- en financiële gegevens, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere Partij ter kennis (zijn) (ge)komen, vertrouwelijk te behandelen.

2.      Iedere Partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de voor de andere Partij toegankelijke of ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 12. Verplichtingen en beperkingen Opdrachtgever

1.      Opdrachtgever is gehouden om bij aanvang van de Overeenkomst en voortdurend daarna het door Lecture geleverde te controleren op eventuele gebreken en/ of tekortkomingen.

2.      Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, indien zij daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven aan Lecture binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

3.      In het geval van een terecht uitgebrachte klacht, zal Lecture zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

4.      Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst alsmede met hetgeen de wet voorschrijft. Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:

a.      Het verveelvoudigen en/ of openbaar maken en/ of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/ of openbaarmaking en/ of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, van derden;

b.      Het doen van onrechtmatige uitlatingen;

c.       Het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastigvallen van personen;

d.      Het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;

e.      Het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Lecture aangeboden Diensten, het internet of de computers en/ of software van derden kunnen schaden;

f.       Het aannemen van een valse identiteit;

g.      Het beperken van derden in de mogelijkheid de door Lecture aangeboden Diensten en/ of het internet te gebruiken.

5.      Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/ of (internet-) verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken. Op Lecture rust geen verplichting om Opdrachtgever van deze mogelijkheden te voorzien.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1.      Lecture kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, stagnatieschade, immateriële schade, verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers, die het gevolg is van handelen of nalaten van Lecture, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, waaronder sprekers, tenzij er sprake is van opzet en/ of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/ of haar leidinggevend personeel.

2.      Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de aansprakelijkheid van Lecture – uit welken hoofde ook - beperkt – voor zover zij toch onverhoopt aansprakelijk mocht zijn, tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Lecture voor het door haar geleverde heeft of zou hebben ontvangen. Indien de uit de Overeenkomst voortvloeiende Diensten deelbaar zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die betrekking heeft op dat deel van de Diensten waarop de tekortkoming of de onrechtmatige daad betrekking heeft. Onder vergoeding worden doorbelaste kosten van derden niet begrepen.

3.      Onverminderd het bepaalde in de overige leden is de aansprakelijkheid van Lecture - in het geval er sprake is van een Overeenkomst met een duur van meer dan drie maanden – beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag van de vergoeding die aan Lecture toekomt of aan Lecture is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit.

4.      Indien Lecture (een deel van) de door Opdrachtgever geleden schade op een derde partij kan verhalen, en indien het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag, onder aftrek van door Lecture te maken incassokosten, hoger is dan de beide voorgaande bedragen, is de schade beperkt tot dit bedrag verminderd met incassokosten. Lecture is in dit geval gerechtigd haar vordering op die derde tegen finale kwijting jegens Opdrachtgever aan Opdrachtgever te cederen.

5.      De aansprakelijkheid is hoe dan ook altijd beperkt tot door Opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de out of pocket kosten verstaan die Opdrachtgever noodzakelijkerwijs heeft moeten maken om de onjuiste prestatie te herstellen.

6.      Lecture is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever lijdt en/of zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de spreker van Lecture, die uitvoering zou geven aan de Dienst; onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.

7.      Lecture is voorts niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt aan apparatuur en/ of gegevensbestanden die het gevolg zijn van door Lecture verleende Diensten.

8.      Lecture is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door haar en haar medewerkers worden verstrekt, voordat de Overeenkomst met Opdrachtgever tot stand komt.

9.      Lecture is niet aansprakelijk voor schade of storingen door ander gebruik van de Diensten dan direct nodig is voor het benutten van de overeengekomen functionaliteit.

10.    Lecture is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Lecture zijn verschaft en/ of voorgeschreven.

11.    Lecture is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Opdrachtgever of een derde in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden aan dan wel ten behoeve van de Diensten heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lecture.

12.    Lecture is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door illegaal en strafbaar handelen door derden, waaronder hacking activiteiten.

13.    Lecture staat er niet voor in dat voor zover Diensten programmatuur bevatten deze zonder onderbreking of gebreken zal functioneren voor zover deze onderbrekingen of storingen het gevolg zijn van:

a.      onderbrekingen in de stroomtoevoer naar de hardware waarop de programmatuur is geïnstalleerd;

b.      andere niet door Lecture veroorzaakte omstandigheden, zoals storingen in software of hardware componenten waarvan de

geleverde programmatuur afhankelijk is;

c.    het onjuist omgaan met de programmatuur, waaronder mede te verstaan het niet in acht nemen door de gebruikers van meldingen alsmede het uitvoeren van handelingen betreffende de functionaliteit van de programmatuur die niet uitdrukkelijk zijn beschreven in de Overeenkomst; uitval en/ of onbereikbaarheid van de internet site als gevolg van storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet of volledige bezetting van de inbellijnen.

14.    De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden gedurende de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan Lecture niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

15.    Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden na afloop van de Overeenkomst voor bepaalde tijd, of, in het geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, binnen één jaar nadat het voorval dat al dan niet pretens zou leiden tot enige aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden.

16.    Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Lecture nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Lecture gesloten verzekering. Door middel van voldoening van enige schade wordt eveneens voldaan aan de ongedaanmakingsverplichting van Lecture, voor zover van toepassing.

Artikel 14: Overmacht & verhindering sprekers

1.      Lecture is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, maar is niet te beperken tot, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, omstandigheden van technische aard en omstandigheden als gevolg van overheidsoptreden, zoals handhaving van eventuele toepasselijke wetgeving, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarin Opdrachtgever redelijkerwijs niet mag verlangen dat Lecture deze alsnog zal nakomen. In het geval van een situatie van overmacht is Lecture niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

2.      Lecture kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.

3.      Indien Lecture ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, blijft de Overeenkomst indien Lecture dat wenst voor dat deel in stand.

4.      Onverminderd het voorgaande geldt, dat indien de spreker van Lecture, die uitvoering zou geven aan de Dienst, verhinderd is als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal Lecture:

a.      in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of

b.      indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen.

Een en ander naar discrete keuze van Opdrachtgever en zonder dat Opdrachtgever grond heeft om zijn verplichtingen op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

5.      Als de spreker van Lecture, die uitvoering zou geven aan de Dienst, te laat arriveert en alsnog de lezing geeft en uitvoering geeft aan de Dienst geldt dit als een volledig geleverde prestatie van Lecture.

Artikel 15: Bewijs en communicatie

 

De logfiles en de overige al dan niet elektronisch geadministreerde gegevens van Lecture bieden volledig bewijs voor haar stellingen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

 

Artikel 16: Benaderen personeel en sprekers Lecture

1.      Het is Opdrachtgever verboden om personeel, in dienst van of in opdracht handelende van Lecture (waaronder: de sprekers), aan te bieden bij hem in dienst te treden of op soortgelijke voet werkzaamheden voor hem uit te voeren. Als het initiatief rechtstreeks van het personeelslid/ Opdrachtuitvoerder van Lecture uitgaat, is het Opdrachtgever verboden met deze in onderhandelingen te treden zonder uitdrukkelijk door Lecture verleende toestemming daartoe, tenzij een dergelijk initiatief het gevolg is van de reactie op een advertentie in kranten en andere media.

2.      De uit het vorige lid voortvloeiende verboden en verplichtingen zijn onderworpen aan een termijn van 2 jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Lecture en Opdrachtgever.

3.      Voor zover Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en lid 2 van dit artikel is zij aan Lecture een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 20.000 per keer of per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Lecture op volledige schadevergoeding.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1.      Lecture behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken dan wel bescheiden c.q. ontwerpen voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Lecture heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.

2.      Ingeval Lecture een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Lecture vergoeding van schade, gederfde winst en wettelijke rente te vorderen.

3.      De Opdrachtgever is verplicht Lecture terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 18: AVG

1.      Wanneer Lecture tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.      Lecture informeert de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

3.      Lecture verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

4.      Lecture informeert de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

5.      Lecture informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

6.      De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:

1.      een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;

2.      type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;

3.      van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;

4.      de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;

5.      de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;

6.      de oorzaak van het Datalek;

7.      de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

7.      De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door Lecture, dan komen de kosten voor rekening van Lecture. Daarnaast behoudt Lecture de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.

8.      Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.

9.      Wanneer de Overeenkomst tussen Lecture en Opdrachtgever eindigt, zal Lecture de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

10.    Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

11.    Lecture verwerkt persoonsgegevens van en in opdracht van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Diensten. Lecture heeft hiervoor een privacyreglement en verwerkersvoorwaarden opgesteld. Dit zijn aparte documenten naast deze Algemene Voorwaarden. De verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 19: Algemene bepalingen

1.      De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst. Bij afwijking tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in de Overeenkomst is aangegeven.

2.      Uitgezonderd daar waar er in de Overeenkomst uitdrukkelijk vanaf geweken wordt, doen Partijen waar mogelijk afstand van hun beroep op vernietiging en ontbinding van de overeenkomst.

3.      Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke met betrekking tot de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste aanleg uitsluitend worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Lecture BV

Nicolaas Maesstraat 68 O

1071 RC AMSTERDAM

Telefoon:

Email:

www.lecture.nl